DOVOLENÁ 13. - 28. 7. 2024. Vaše dotazy a objednávky budu řešit po návratu, díky za strpení. Užijte si čas prázdnin, nevšedních zážitků a odpočinku!

ŽÍT A NECHAT ŽÍT

Buk lesní

KONCEPT

Buk lesní je spojen s duševními kvalitami tolerance a soucitu. V negativním stavu reaguje člověk netolerantně, tvrdě, malicherně. Má tendenci posuzovat věci a lidi kolem sebe kriticky, podle přísných, často subjektivních, kritérií, má sklon druhé vnitřně odsoudit, aniž by se vžil do jejich pocitů. Uvnitř sebe mají lidé typu „buk“ ukrytou hlubokou vnitřní nespokojenost, kterou navenek demonstrují kritikou a tvrdým nekompromisním postojem. Ve své duši mají touhu po harmonii a vyrovnanosti, ale bojí se zklamání, bojí se obnažit své nitro a být zraněni. Proto se obalili tvrdou slupkou netolerance a arogance, pod kterou nikoho nepustí.

SYMPTOMY

 • Člověk nemá pochopení a shovívavost k nedostatkům druhých.
 • Člověk se neumí vcítit do pocitů druhých, jelikož jeho vlastní city jsou blokované.
 • Člověk druhé vnitřně soudí, vidí jejich chyby.
 • Člověk druhé kritizuje, zesměšňuje, hloupost druhých ho obtěžuje; dělá narážky na zvyklosti druhých, je permanentně napjatý a podrážděný.

PŘÍNOS ESENCE

 • Esence buku učí poznávat hranice tolerance a intolerance.
 • Člověk je tolerantní, shovívavý, omyly druhých neodsuzuje a umí je taktně druhému sdělit. Nevyčítá.
 • Člověk má pochopení pro slabosti a problémy svých blízkých.
 • Jedna z vhodných esencí pro alergiky – alergie se na duševní úrovni popisuje jako stav špatně rozložené tolerance a intolerance v mysli. 

Čekanka obecná

KONCEPT

Je spojena s duševním potenciálem mateřství a nezištné lásky. Je-li člověk v negativním stavu této esence, jsou schopnosti nezištně milovat převráceny do negace a egoisticky zaměřeny na sebe. Jde o majetnický postoj osobnosti, která se přehnaně vměšuje a manipuluje. Člověk je stále v očekávání plné podpory z okolí a pokud se tak neděje, propadá sebelítosti a pocitům křivdy. 

SYMPTOMY

 • Sobeckost, panovačnost, postoj permanentního požadování a očekávání od druhých.
 • Citové vydírání, uchylování se k nemoci, pokud není po jeho; sebelítost. Člověk přehnaně líčí svoji mizérii.
 • Člověk není ochoten opustit a zapomenout, naopak chce udržet zastaralé citové vazby.
 • Přílišná starostlivost a přívětivost, člověk hlídá jako kvočna potřeby a přání rodiny a svých blízkých, chce mít o všem přehled, nejlépe ví a zná. Vždy má poslední slovo, poznámku, poopravení.
 • Láska závislá na podmínkách (Miluju tě, když…)
 • Člověk manipuluje, taktizuje, jen aby udržel svůj vliv. Pokud není po jeho vůli, stává se zlostným či mučedníkem. Propuká v pláč kvůli nevděčnosti druhých.
 • Děti neustále vyžadující pozornost.

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk se druhým věnuje s upřímnou láskou a oddaností.
 • Láska bez podmínek. Člověk miluje, aniž by očekával nebo aniž by potřeboval vracet.
 • Podporuje vnitřní oheň, teplo, rozvíjí jemnocit a přívětivost. Člověk je sám v sobě v bezpečí a to dává i druhým lidem

Voda z léčivých pramenů

KONCEPT

Esence horské vody je spojena s duševními kvalitami přizpůsobivosti a vnitřní svobody. V negativním stavu je člověk vnitřně strnulý, v zajetí teoretických maxim a představ vzdálených realitě.

SYMPTOMY

 • Člověk je na sebe tvrdý, kritizuje se, je k sobě nesmlouvavý.
 • Člověk nepřijímá změnu, nerad se potkává s novými situacemi a podněty.
 • Člověk si tvrdošíjně stojí na svých názorech a principech, druhého nevyslechne, neakceptuje jiný názor. 
 • Přísné výchovné přístupy.
 • Duchovní i fyzická neohebnost.

PŘÍNOS ESENCE

 • Spontánnost a flexibilita. 
 • Vnitřní uvolnění, sebeláska. 
 • Člověk se neposuzuje, není k sobě přísný, je radostný.
 • Zdravá a prospěšná sebereflexe.
 • Humor a nadhled.

Sporýš lékařský

KONCEPT

Sporýš je spojený s duševním potenciálem sebekázně a ovládání. V negativním stavu je vlastní vůle zaměřena příliš navenek, na druhé lidi a okolí a energií je neekonomicky plýtváno. Horlivostí a entuziasmem vytváří tlak na sebe i na druhé. 

SYMPTOMY

 • Člověk je nadšený svijí ideou, vizí a ostatní chce strhnout s sebou.
 • Člověk je nadměrně soustředěný, intenzivní, chce dělat vše na stopadesát procent.
 • Člověk je ve své horlivosti nastavený zachránit druhé, přivést je ke štěstí, říká jim, co je pro ně dobré. 
 • Fanatický tip, idealista, který nemá hranice. 
 • Fixní představa toho, že vím, co má druhý udělat.
 • Vnitřně přepjatý člověk, nemůže se uvolnit, má často napjaté svaly, oči, přeplněnou hlavu.
 • Neudolatelné děti, které člověk večer nemůže dostat do postele. Hyperaktivita, euforie.

PŘÍNOS ESENCE

 • Člověk vidí věci ve větším rámci, má nadhled. Umí používat svoji energii cílevědomě, rozlišuje úkoly, které stojí za splnění. 
 • Člověk se řídí svojí idejí, ale uznává také právo druhého na vlastní názor. 
 • Uvolnění, zdrženlivost. Zklidnění tlaku, prevence vyčerpání.